Betalingsvoorwaarden

 • Het contract is van bepaalde duur en is standaard voor één jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Afwijkingen hierop worden vermeld in de opmerkingen. De Licentie voor Toolmaster wordt enkel en alleen gegeven om de Cliënt en zijn Gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de Applicatiediensten, met uitsluiting van enig ander doel.
 • Deze Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode op het einde van het contract. Elke Partij kan na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij het contract opzeggen indien deze mededeling ten minste één maand voor de stilzwijgendend verlenging wordt meegedeeld.
 • Bij keuze van maandelijkse of kwartaallijkse betaling wordt geen jaarkorting toegekend en geldt het maandelijks tarief.
 • Tussen de partijen is overeengekomen dat de prijzen maximaal 5% per jaar mogen fluctueren.
 • Bij de vraag tot technische assistentie wordt binnen een redelijke termijn antwoord gegeven - werkuren omtrent de vragen worden verrekend aan 70 euro per uur behalve gedurende de eerste drie maanden van het contract. Vragen kunnen gesteld worden via tom@toolmaster.io.
 • Alle gegevens op Toolmaster zijn enkel toegankelijk door de gebruiker zelf. Toolmaster beschermt deze gegevens.
 • Beide partijen zien ervan af enige werknemer van de andere Partij aan te werven of rechtstreeks of via een tussenpersoon te laten werken zonder het uitdrukkelijke en voorafgaande akkoord van deze laatste. Elk van de partijen zien ook af.
 • Beide partijen verklaren dat zij volledig gemachtigd zijn om deze overeenkomst aan te gaan. De prestaties en verplichtingen van beide partijen zullen geen inbreuk maken op de rechten van een derde partij of een andere overeenkomst tussen de partijen, individueel en enige andere persoon, organisatie of bedrijf of enige wet of overheidsregelgeving, schenden.
 • Beide partijen komen overeen om de andere partij, haar respectieve gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, werknemers en toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, straffen, bestraffende schadevergoedingen, onkosten, redelijke juridische kosten en kosten van welke aard of hoeveelheid dan ook die voortvloeien uit de nalatigheid van of schending van deze Overeenkomst door de schadeloosstellende partij, haar respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden die plaatsvinden in verband met deze Overeenkomst. Deze sectie blijft volledig van kracht en zelfs na beëindiging van de Overeenkomst door haar natuurlijke beëindiging of de vroege beëindiging door beide partijen.
 • In geen geval zal een van de partijen aansprakelijk zijn voor de andere partij of enige derde partij voor enige schade als gevolg van enig deel van deze overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, verlies van ontvangsten of verwachte winst of verlies van business, kosten van vertraging of ontbreken van levering, die niet verband houden met of het directe resultaat van nalatigheid of inbreuk van een partij. Deze verzaking is geldig gedurende de hele duur van het Contract en gedurende 12 maanden na de stopzetting ervan.
 • Bij laattijdige betaling wordt er een boete van 50 Euro per maand gerekend voor de opvolging en administratie.
Privacy policyVerkoopsvoorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram